ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ അറിവുകള്‍ക്കായി ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗ്‌

ശാസ്ത്ര ബോധത്തിന്‍റെയും ശാസ്ത്ര ചിന്തകളുടേയും യുക്തിയുടേയും സൂര്യവെളിച്ചം.

കാര്യകാരണ സംബന്ധിയായ സത്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വര്‍ത്തമാന കാലത്ത് അന്വേഷണങ്ങളുടെ എരിയുന്ന കനല്‍ക്കൂടായി ശാസ്ത്ര കൗതുകങ്ങളുടെ ഒരു അക്ഷയഖനിയായി നിങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം. ഇന്‍റര്‍നെറ്റിന്‍റെ അനന്ത സാധ്യതകള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മുന്നേറാം.

ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ അറിവുകളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും, നിത്യജീവിതത്തില്‍ നാം കാണുന്ന പല അത്ഭുതക്കാഴ്ചകളുടേയും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്‍റെയും ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മലയാളത്തിലുള്ള ബ്ലോഗ്‌.

eco-science.blogspot.com

ക്രിയാത്മക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

1 comment:

  1. I believe that it is best to use Brisbane Private Detective to solve the case of cyber stalking or any form of cyber crimes as such. It is somehow noted that this is most prevalent among youngsters and teenagers. Come in touch with http://www.graingerinvestigations.com.au/ No one can as good as the Top Private Investigator in Internet crime cases.

    ReplyDelete

Next Page Home